Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Activegames.pl

Pliki do pobrania:

http://www.activegames.pl/pl/activegames_Oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy_-sklep.docx

http://www.activegames.pl/pl/p/file/98031435e7ce6ea89b105cd15f8bed8a/activegames_Reklamacje_sklep.doc

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez 2K-INVEST Katarzyna Bator-Kalus, Krzysztof Kalus spółka jawna z siedzibą w Radzionkowie, za pośrednictwem
sklepu internetowego www.activegames.pl (zwanego dalej:„Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki
świadczenia przez 2K-INVEST Katarzyna Bator-Kalus, Krzysztof Kalus spółka jawna z siedzibą w Radzionkowie usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną.
§ 1 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca
w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze

wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza:

a) Katarzynę Bator - Kalus prowadzącą działalność gospodarczą pod

firmą 2K-INVEST Katarzyna Bator-Kalus, Krzysztof Kalus spółka jawna  z siedzibą

w Radzionkowie (41-922), ul. Św. Wojciecha 60, NIP:

6262811553, REGON: 241339708, wpisaną do KRS;

b) Krzysztofa Kalus prowadzącego działalność gospodarczą pod

firmą 2K-INVEST Katarzyna Bator-Kalus, Krzysztof Kalus spółka jawna z siedzibą w Radzionkowie

(41-922), ul. św. Wojciecha 60, NIP: 6452327493, REGON: 241461958, wpisaną do KRS;

działających jako wspólnicy spółki jawnej 2K-INVEST Katarzyna Bator-Kalus, Krzysztof Kalus spółka jawna  z siedzibą w Radzionkowie

(41-922), ul. Św. Wojciecha 60, NIP: 6452419433, REGON: 240545854; e-mail: office@rap4.pl, będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.activegames.pl

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być

przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji

w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji

w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. § 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie

Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych

na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do

których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do

Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie

w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą

Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co

najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub

Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka

Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,

zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na

celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach

końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia

końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych

w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu

zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć

mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego

urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie

„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić

korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania

z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu

Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,

dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów

przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować

właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie

mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu

Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która

naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu

i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma

możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść

poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania

danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych

osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości

zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną

 

usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili

cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia

Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo

przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie

Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,

zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta

i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią

oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie

zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu,

24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest

zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez

wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem

prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po

skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”

sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez

wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na

Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo

przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany

o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich

dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku

z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta

oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca

przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy

o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego

otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej

warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty

elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta

podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym

Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie

kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie

zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient

będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu

zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione

Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,

obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.

z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal

o dokonaniu płatności przez Klienta);

c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny

system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A.

z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez

Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności

przez Klienta);

d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności ecard.pl,

obsługiwany przez firmę eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji

z systemu ecard.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);

 

e) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu

Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie

rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

f) system płatności ratalnych "e-Raty Santander Consumer Bank",

obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we

Wrocławiu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta

zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander

Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za

zamówiony Towar);

g) system płatności ratalnych "mBank Raty", obsługiwany przez

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po

otrzymaniu od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie płatności za

zamówiony Towar).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać

płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy

sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie

o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi

dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta

na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na

dokonanie płatności zawiera również informację, że po

bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od

Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego

terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na

Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem

Umowy sprzedaży bez wad.

2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację

o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji

zamówienia.

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie

Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5

ust. 2.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia

zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji

płatności „za pobraniem”.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres

poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie

przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika

Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego

protokołu.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej

przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą

dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego

adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,

pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu

telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do

Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się

z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie

z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad

fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem

Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy

na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już

wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca

nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od

wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego

przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na

wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia

wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową

w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo

 

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj

i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo

usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar

wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie

bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,

jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru

wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych

kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany

dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru

Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na

wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie

może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu

pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy

sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady

Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub

usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą

bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy

sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres

6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego

reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji

związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku

z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona

w formie elektronicznej i przesłana na adres sekretariat@rap4.pl.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego

problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie

 

14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją

udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca

istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie

Internetowej Sklepu.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może

w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od

chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na

formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na

Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza

udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny

Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie

potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za

pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za

niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od

Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do

chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta

dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób

dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy

 

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty

zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach

zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza

sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego

z żadnymi kosztami.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Poleć znajomemu;

d) Prowadzenie Konta Klienta;

e) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni

w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,

form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych

wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą

formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu

wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi

swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz

 

rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza

rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną

na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym

potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie

pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres

poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej

zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie

Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do

wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,

w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,

określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie

rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania

Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem

odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej

wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji

odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego,

wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru.

Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być

przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć

znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz

adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.

Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu

niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje

wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie

z przedmiotowej usługi.

11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń

wybranych produktów znajomym Klienta.

12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na

udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony

Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,

które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji

zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia

 

Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia

żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać

usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na

Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych

wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej

chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na

Stronie Internetowej Sklepu.

16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na

szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta

przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej

Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez

okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany

przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez

niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje

dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie

wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane

z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie

podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,

praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności

przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których

mowa w §10, danych osobowych, wizerunku oraz informacji

dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,

dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych

Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do

ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami

niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §10, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania

wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia

lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §10, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez

Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie

z §12 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania

z usług, o których mowa w §10, treści które mogłyby

w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia

dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa

związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną

praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub

mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną

do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre

obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń

powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre

obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania

treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez

nich z usług, o których mowa w §10, w szczególności w odniesieniu

do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich

lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić

naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów

prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych

treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez

Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony

Internetowej Sklepu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść

publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa,

dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,

zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną

prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić

Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony

Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych

Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia

jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług

drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych

w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji

zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane

wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest

przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,

z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych

w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta

Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,

w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo

dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych

z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia

Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych

osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec

Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności

i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada

wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym

dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie

niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ecard.pl,

jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla

realizacji płatności spółce eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-387

Gdańsk, ul. Arkońska 11), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000042304.

10. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny

"e-Raty Santander Consumer Bank", jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611

Wrocław, ul. Strzegomska 42C), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we

Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000040562.

11. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny

"mBank Raty", jego dane osobowe są przekazywane w zakresie

niezbędnym dla realizacji płatności spółce mBank S.A. z siedzibą

w Warszawie (00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18), wpisanej do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę

o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez

podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez

drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień

poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy

stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka

komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się

Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia

woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia

szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy

sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych

na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie

możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych

mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane

są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na

podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania

zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie

w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie

nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości

przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu

zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej

treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie

Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z

postanowieniami §14.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

co to jest deska sup? jak plywac, jaka deska sup, jak dobrać deskę sup? jak wybrać deskę sup? deska sup do pływania,, deska do sup cena  deska sup dwuosobowa, dobra deska sup, z żaglem, na fale, windsup, deska sup dla dzieci, deska sup dla dziecka, deska sup dla początkujących,deska sup dmuchana, deska sup do pływania, deska sup dwuosobowa, aqua marina deska sup  deski ,do sup deska do sup ,silnik do deski sup , napęd do deski sup wiosło do deski sup

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl